Menu

Huisregels

Huurvoorwaarden

Wij van Solexverhuur De Betuwe willen graag een afspraak met u plannen voor een leuk dagje uit. Hiervoor moeten we vooraf wel wat “afspraken” maken die zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Een korte samenvatting:

> Elke bestuurder dient in bezit te zijn van een geldig (bromfiets)rijbewijs
> Elke bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn
> Voor aanvang van de route dient een borg van € 50,- per Solex met een maximum van € 100,- in ons bezit te zijn. Deze ontvangt u na afloop terug indien de solexen niet beschadigd zijn.
> De Solexen dienen op tijd terug gebracht te worden. De tijd dat de solexen later terug zijn zal in rekening worden gebracht.
> Voor aanvang dient u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden welke u bij reservering van ons ontvangt.
> De Solextochten zijn niet geschikt voor groepen die uit zijn op een middagje crossen. Solexen is rustig genietend pruttelen

Onder verhuurder wordt verstaan : Solexverhuur De Betuwe, Polstraat 15, 6626 AS  Dreumel. 06 55 333 538
Onder huurder wordt verstaan : ondergetekende
Onder het gehuurde wordt verstaan : Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst

Rechten en plichten

Let op: Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.

Je mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied.

Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd hebben van 18 jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie bij de verhuurder.

Artikel 3
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.

Artikel 4
Voor en tijdens de solexrit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5
Het is ten strengste verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren
2. Met de solexen tegen elkaar te botsen
3. De trottoirbanden op en af te rijden
4. Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor of tijdens de rit.

Verzekering en gebruik

Artikel 6
De Black and Roll (solex) is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied. Eigen risico per gebeurtenis €250,00. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders;
alle schade (inclusief diefstal), aan de solexen of andere spullen van verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden.
Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7
Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 9
Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Black and Roll (Solex) € 1000,00 De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

Artikel 12
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen

Artikel 13
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
Reservering, borgstelling en betaling

Artikel 14
Een optie is 1 week geldig en komt daarna geheel te vervallen.

Artikel 15
Betaling dient voor aanvang van de tour te zijn voldaan.

Artikel 16
De huurder betaalt een borg van € 50,00 per solex aan de verhuurder, (maximaal € 100,00) .De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 17
Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 2,50 per solex.

Artikel 18
Annuleringen in goed overleg en naar alle redelijkheid. Bij slecht weer altijd de mogelijkheid kosteloos te annuleren tenzij er kosten gemaakt zijn door Solexverhuur de Betuwe.